WYDRUKUJ STRONĘ LUB STWÓRZ PDF

„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I”

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych w Gminie Biała oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez budowę sieci kanalizacyjnej zapewniającej przyłączenie 126 nieruchomości do sieci zbiorczej.

21 933 317,16 zł

Całkowita wartość
projektu

21 933 317,17 zł

Całkowita kwota projektu, to przewidywana wartość całej inwestycji. Obejmuje wartość środków dofinansowania z budżetu UE oraz nakładów własnych.

14 134 886,36 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania

14 138 529,04 zł

Kwota dofinansowania obejmuje wnioskowaną kwotę inwestycji, która miałby być pokryta z funduszy unijnych.

Kwiecień 2020 r.

Data podpisania umowy na budowę oczyszczalni

Kwicień 2020 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą budowy oczyszczalni firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane "PRZEM-GRI"

Realizacja Projektu

Więcej

Wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała

Gmina Biała złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach RPO Województwa Łódzkiego wniosek o pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wyposażenia aglomeracji Biała w zbiorczą sieć kanalizacyjną o 24,85%. Projekt przewiduje przyłączenie 655 RLM (RLM nowoprzyłączonych…

Masz pytania?

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji dot. możliwości przyłączenia się do sieci wodociągowej w gmnie bIała prosimy o kontakt telefoniczny

Wskaźniki projektu

0 km

Planowana długość wybudowania sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej

0 szt.

przyłączy kanalizacyjnych

2019 r.

Planowany termin realizacji przedsięwzięcia

0 PLN

Całkowita wartość projektu