Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała

Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Biała informuje, że wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I” złożony przez Gminę Biała w marcu 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania. Otrzymana punktacja plasuje projekt Gminy Biała na miejscu 2.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 14 134 886,36 PLN.
Całkowita wartość projektu: 21 933 317,16 PLN.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia  – IV kwartał 2022 r.

Realizacja projektu przewiduje budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o średniodobowej przepustowości 500 m3/d oraz wybudowanie ponad 7,5 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Biała-Kopiec, Biała Druga, Biała Parcela i Biała Rządowa. Zakłada się wykonanie 126 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Wniosek o dofinansowanie był trzecią (w latach 2016 – 2019) próbą starania się Gminy Biała o pozyskanie środków finansowych na realizację zadań związanych z rozpoczęciem procesu kanalizowania miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Biała.
Dwie pierwsze próby wnioskowania znalazły swój finał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.
Przypominamy, że w pierwszym przypadku Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Łódzkiego, którą jest Zarząd Województwa odmówiła dofinansowania z powodu niespełnienia kryterium dochowania wymaganej gęstości liczby przyłączy na każdym etapie budowy kanalizacji w ramach aglomeracji Biała. Gmina nie spełniła wtedy tego warunku, gdyż był on dochowany jako średni w całej aglomeracji. Przy drugim naborze Zarząd Województwa Łódzkiego wycofał się z tego obostrzonego kryterium uznając, że nie było właściwe.

Drugi wniosek Gminy Biała spotkał się z odmową dofinansowania z tytułu blisko 30 – to procentowej rozbieżności parametrów skonstruowanej w 2007 r. aglomeracji ze stanem faktycznym wytwarzanej w aglomeracji ilości ścieków komunalnych. Nie pomogła argumentacja Gminy Biała zapewniająca i wskazująca na możliwość doprowadzenia do nowej konstrukcji aglomeracji i urealniająca parametry aglomeracji i likwidująca przedmiotową rozbieżność. Ostatecznie więc Gmina Biała przez ponad rok procedowała zmianę aglomeracji na bazie nowej ustawy Prawo Wodne i po raz trzeci złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *