Print Friendly, PDF & Email

„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wyposażenia aglomeracji Biała w zbiorczą sieć kanalizacyjną


Jak przyłączyć się do sieci?
Zobacz stronę


Kontakt
Zobacz stronę

21 933 317,17 zł

Całkowita wartość
projektu

21 933 317,17 zł

Całkowita kwota projektu, to przewidywana wartość całej inwestycji. Obejmuje wartość środków dofinansowania z budżetu UE oraz nakładów własnych.

14 138 529,04 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania

14 138 529,04 zł

Kwota dofinansowania obejmuje wnioskowaną kwotę inwestycji, która miałby być pokryta z funduszy unijnych.

Kwiecień 2020 r.

Data podpisania umowy na budowę oczyszczalni

Kwicień 2020 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą budowy oczyszczalni firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane „PRZEM-GRI”

Cel projektu

Gmina Biała złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach RPO Województwa Łódzkiego wniosek o pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wyposażenia aglomeracji Biała w zbiorczą sieć kanalizacyjną o 24,85%.

Nowe przyłącza do sieci kanalizacyjnej

Projekt przewiduje przyłączenie 655 RLM (RLM nowoprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej tj. 504 osób/RLM oraz 151 RLM z budynków użyteczności publicznej) przez budowę 7,54 km sieci kanalizacyjnej oraz zapewnienie oczyszczania ścieków w aglomeracji zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga (średnia przepustowość 500m3/d).

Bezpośredni beneficjenci Projektu

Bezpośrednimi użytkownikami projektu w odniesieniu do oczyszczalni ścieków będą mieszkańcy gospodarstw domowych w Gminie Biała, z których ścieki będą dopływały na oczyszczalnię ścieków (ze skanalizowanego terenu aglomeracji) oraz gospodarstw domowych z których ścieki będą dowożone na oczyszczalnię ścieków (z nieskanalizowanego terenu aglomeracji oraz pozostałych terenów Gminy, nie objętych aglomeracją).

Zostały podpisane umowy na zadania:

„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga”

Wyłonienie wykonawcy

Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane PRZEM-GRI” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn.

Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

  • Kwota umowy: 8 979 246,01 zł.
  • Termin realizacji umowy: 30.08.2022 r.

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

wykonawca Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z siedzibą w miejscowości Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

Wykonawca wyłoniony trybie zapytania ofertowego.

  • Kwota umowy: 38 130,00 zł.W

Jak możesz podłączyć się
do sieci kanalizacyjnej?

Uzyskanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej [druk do pobrania]
Do wniosku należy dołączyć wniosek określający prawo do korzystania z nieruchomości na cele budowlane [druk do pobrania].
1

Zgłoszenie robót

Złożyć formularz zgłoszenia rozpoczęcia robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej [druk do pobrania] a po wykonaniu robót (przed zasypaniem) uzgodnić osobiście lub telefonicznie termin odbioru technicznego wykonanych prac.
2

Wykonawstwo robót

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać na podstawie wydanych warunków technicznych. Prace związane z budową przyłącza kanalizacyjnego można zlecić firmie świadczącej takie usługi lub wykonać we własnym zakresie. W przypadku konieczności wykonania otworu (nawiertu) do studzienki PCV powyższe prace należy zlecić do wykonania pracownikom tut. przedsiębiorstwa – Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W przypadku konieczności wykonania robót w terenie nie należącym do inwestora, należy uzyskać pisemną zgodę właściciela działki, na której prowadzone będą roboty oraz na umieszczenie i eksploatację przyłącza kanalizacyjnego na danej nieruchomości.
3

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po wykonaniu przyłącza a przed zasypaniem należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt pomiar geodezyjny (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sporządzona przez uprawnionego geodetę) i dostarczyć 1 egz. do tut. przedsiębiorstwa, co stanowić będzie podstawę do napisana protokołu odbioru robót.
4

Zawarcie umowy na odbiór ścieków

Dotyczy to tylko tych odbiorców którzy nie są podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej a posiadają własne ujęcia wody.
5

Podstawa prawna:

  1. Obowiązek przyłączenia do gminnej kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zmianami) właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym przypomina się mieszkańcom nieruchomości, które mają możliwości techniczne wpięcia, o obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
  1. Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

Masz pytania?

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji dot. możliwości przyłączenia się do sieci wodociągowej w gmnie bIała prosimy o kontakt telefoniczny


Zadzwoń: (43) 841 90 90
Zadzwoń: (43) 841 90 90

Wskaźniki projektu

0
km

Planowana długość wybudowania sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej

0
szt.

przyłączy kanalizacyjnych

2019
r.

Planowany termin realizacji przedsięwzięcia

0
PLN

Całkowita wartość projektu

WszystkiePodpisanie umowyPoświęcenie drogi