Print Friendly, PDF & Email

Jak przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej?

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).  Artykuł 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że jeżeli na danym terenie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, to właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych natomiast wyposażenie nieruchomości w szambo jest możliwe jedynie gdy na danym terenie nie ma wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej zaplanowane jest do 30.06.2022 r. W związku z czym planujemy, że od czerwca 2022 r. możliwy będzie odbiór ścieków z podłączonych nieruchomości.

Wykonywanie przyłączy możliwe jest już w obecnej chwili, jednak ostateczne przełączenie tj. wykonanie ostatniego odcinka z domu będzie możliwe prawdopodobnie w czerwcu 2022 r.

Przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a co za tym idzie zapewnienie odpowiedniej ilości ścieków jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia oczyszczalni i rozliczenia dofinansowania inwestycji. Bardzo ważne jest więc aby wszystkie nieruchomości objęte dotychczasowym zakresem projektowym, zostały przyłączone do sieci kanalizacyjnej.

Przyłącze kanalizacyjne – finansowanie.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Orientacyjny koszt budowy 1 m przyłącza to koszt około 120-160 zł. Rzeczywiste koszty zależą od długości przyłącza oraz warunków zagospodarowania terenu (np. odtworzenie kostki, wjazdu itp.)

Procedura przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej:
1. Proszę o zgłoszenie się Właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy celem wydania warunków przyłączenia wraz z udostępnieniem mapy z zaprojektowanym przebiegiem przyłącza.
2. Po wykonaniu przyłącza (jeszcze przed zasypaniem) należy zgłosić do Urzędu Gminy ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania i odbioru przyłącza.
3. Następnie należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją do Urzędu Gminy.

Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej